Regenerum Regeneracyjne Serum do Rzęs 11ml

28,22

Opis

Marka Regenerum powstała w odpowiedzi na potrzeby różnych kobiet, jako zaspokojenie ich potrzeb, troskę o skórę, rozwiązanie problemów. Ukierunkowane, skoncentrowane składniki aktywne serum pomogą zadbać m. in. o ochronę skóry, jej głębokie nawodnienie i regenerację niedoskonałości czy uszkodzeń. Ich wysokie stężenie zapewni nie tylko widoczne, ale i długotrwałe efekty.

Dłu­gie i gęste rzęsy to prze­piękna oprawa oczu o któ­rej marzy każda kobieta, warto się więc o nie zatrosz­czyć. Pod­stawą pie­lę­gna­cji rzęs jest oczy­wi­ście pra­wi­dłowy dema­ki­jaż, pozo­sta­wiony na noc tusz może nie tylko podraż­niać oczy, ale rów­nież spo­wo­do­wać łamli­wość rzęs oraz ich wypa­da­nie. Bar­dzo ważne jest rów­nież deli­katne zmy­wa­nie maki­jażu. Naj­od­po­wied­niej­szy będzie płyn mice­larny, któ­rego czą­steczki two­rzą maleń­kie kuli­ste struk­tury, w któ­rych wnę­trzu zamy­kane są zanie­czysz­cze­nia. Dla wzmocnienia i odży­wie­nia rzęs warto zasto­so­wać kura­cję rege­ne­ra­cyj­nym serum do rzęs Rege­ne­rum o podwój­nym dzia­ła­niu. Serum inten­syw­nie pie­lę­gnuje i rege­ne­ruje rzęsy, spra­wia­jąc, że stają się dłuż­sze, grub­sze i widocz­nie wzmocnione.

Regenerum Regeneracyjne Serum do Rzęs składa się z dwóch spe­cjal­nie opra­co­wa­nych formulacji:

Serum z eyeli­ne­rem do sto­so­wa­nia na linię rzęs zawiera odżyw­cze lipo­oli­go­pep­tydy, które poprzez sty­mu­la­cję cebu­lek rzęs, nie tylko przy­spie­szają ich wzrost, ale także zagęsz­czają i pogru­biają struk­turę wło­sków. Dodat­kowo obecny w skła­dzie eks­trakt ze świe­tlika działa kojąco i łago­dząco na deli­katną skórę powiek.
Serum ze szczo­teczką do sto­so­wa­nia na całej dłu­go­ści rzęs, posiada w swo­jej for­mule matry­kinę z pro­wi­ta­miną B5, dzięki czemu spek­ta­ku­lar­nie wydłuża rzęsy oraz sku­tecz­nie ogra­ni­cza ich wypa­da­nie. Serum zostało także wzbo­ga­cone żelem z alo­esu i wita­miną E, które wni­kają we włókna wło­sków nawil­żają, uela­stycz­niają i dogłęb­nie wzmac­niają rzęsy.

Opa­ko­wa­nie zawiera dwa rodzaje serum z odpo­wied­nio dobra­nymi apli­ka­to­rami. Przed zasto­so­wa­niem pro­duktu należy dokład­nie zmyć maki­jaż. W pierw­szej kolej­no­ści za pomocą cien­kiego pędzelka nanieść serum nr 1 na linię rzęs u ich nasady (tak jak eyeli­ner). Następ­nie za pomocą szczo­teczki nało­żyć serum nr 2 na rzęsy (może być sto­so­wane rów­nież na brwi). Sto­so­wać sys­te­ma­tycz­nie na wie­czór przed pój­ściem spać, aż do osią­gnię­cia ocze­ki­wa­nego efektu. Po tym cza­sie sto­so­wać raz/dwa razy w tygodniu.

Aflofarm

apis kwas ferulowy, smoczki avent natural 4, brazowy eyeliner, wibo forever better skin opinie, perfumy juicy couture, tusz maybelline volum express, najlepszy fluid, bourjois paleta cieni, loreal paris casting creme gloss, wibrator bezdotykowy, kremy na worki pod oczami

yyyyy